Informacje dla Klientów dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej jako RODO)

 

Szanowny Kliencie! W  związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych informujemy:

 1. Administratorami Twoich danych osobowych są podmioty wchodzące w skład grupy GASCO INDUSTRY – dokładne dane zawarte są w zakładce KONTAKT
 2. Jako Administratorzy będziemy przetwarzać  Twoje dane osobowe w celu:
  – podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy między nami, a Tobą
  – wykonania zawartej z nami umowy
  – wykonania obowiązków, które ciążą na nas zgodnie z przepisami prawa, w tym obowiązków podatkowych
  – ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub obrony przed nimi
 3. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do:
  – podjęcia czynności w celu zawarcia umowy bądź też do wykonywania przez nas umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  – celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w szczególności dotyczy to ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, lub przesyłania przez nas ofert współpracy w przyszłości
  – wykonania związanych z tą umową obowiązków prawnych (w szczególności obowiązków podatkowych), ciążących na nas jako na administratorach ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 4. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej z nami umowy, oraz do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z zawartej umowy,
 5. Jeśli chodzi o przetwarzanie danych w ramach czynności zmierzających do zawarcia między nami a Tobą umowy – będziemy przetwarzać Twoje dane tak długo, jak długo trwać będą czynności zmierzające do zawarcia umowy. W przypadku zakończenia tych czynności zawarciem umowy – patrz punkt 4
 6. Masz prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych,  oraz do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania – z zastrzeżeniem punktów 7,8
 7. Masz nadto prawo do złożenia do nas sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 8. Możemy jednak odmówić  usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli są one nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń,
 9. Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO
 10. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania sprawi, że zawarcie z nami umowy, bądź też jej wykonywanie będzie niemożliwe
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że taka potrzeba wynikać będzie z zawartej z nami umowy, bądź też z nałożonego na nas obowiązku wynikającego z przepisów prawa
 12. Wszelkie pytania, wnioski i sprawy związane z ochroną Twoich danych osobowych kierować prosimy na adres e-mail: mail: gasco.industry@gmail.com, dzwoniąc pod numer  telefonu 660-811-923
Przetłumacz »